Thành tích khoa

Tập thể lao động xuất sắc các 2011, 2012, 2013. 2014. 2015.

Danh hiệu tổ công đoàn kiểu mẫu trong các năm 2012, 2013, 2014 2015. 2016